เมืองไทยไลฟ์ MOU 2 สถาบันศึกษาชั้นนำ ยกระดับเทคโนโลยีด้านประกันชีวิต 

เพิ่มเพื่อน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันยกระดับเทคโนโลยีด้านประกันชีวิต งานวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษา ให้มีองค์ความรู้ มากยิ่งขึ้น

โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย  การพัฒนาบุคคลกร อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคลากร และนักวิจัย ระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยในการวิจัย การฝึกงาน การศึกษา โครงงานด้านการวิจัย และ/หรือด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ของนักศึกษา และความร่วมมือระหว่างกันเพื่อต่อยอดความรู้ อันจะนำไปสู่นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์และบริการในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังมีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต และวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics) ที่เกี่ยวข้อง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น คณิตศาสตร์ประกันภัย ฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data)  และ Blockchain เป็นต้น 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน