เมืองไทยประกันชีวิต ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   ส่งผลให้ประชาชนรวมถึงลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับความเดือดร้อน  บริษัทฯ จึงได้ออก 4 มาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่ประสบอุทกภัย  และมีภูมิลำเนาตามที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์อยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี้

  1. กรณีกรมธรรม์ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วันนับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม
  2. กรณีกรมธรรม์ขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาอัตโนมัติในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หากมีการขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาอัตโนมัติ บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยและการตรวจสุขภาพ
  3. กรณีกรมธรรม์มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยหากชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติภายใน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระ
  4. กรณีกรมธรรม์สูญหายหรือเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยนี้ บริษัทฯจะดำเนินการออกกรมธรรม์ทดแทนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

นายสาระ กล่าวอีกว่า นอกจากมาตรการความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยดังกล่าวแล้ว ทางบริษัทยังได้ส่งมอบถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุด้วยอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด พร้อมน้ำดื่มอีก 2,000 แพ็ค  เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน