NSI นำสินประกันภัยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่อาคารสำนักงานใหญ่ นำสินประกันภัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายยงยุทธ ผู้สันติ ประธานกรรมการ และนายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 โดยบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2562 จำนวน 82.55 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 3.56 บาท นอกจากนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 3.64 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 7.20 บาท โดยแบ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62 และจ่ายในอัตราหุ้นละ 5.20 บาท เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63

อนึ่ง ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเน้นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดที่นั่งสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมประชุม

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน