คปภ.เอาจริง!ไตรมาส 2 เพิกถอนใบอนุญาตทำผิดกม.11 ราย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2561 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียนโดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 6 (4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต (วินาศภัย) พ.ศ. 2556 ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมจำนวน 11 ราย

ประกอบด้วยตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 10 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 1 ราย ทั้งหมดจะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนสาเหตุของการกระทำความผิดของบุคคลทั้ง 11 ราย ที่นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตในครั้งนี้เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ โดยลักษณะแรกคือ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท ลักษณะที่สองคือ ปลอมลายมือชื่อและแก้ไขข้อมูลของผู้เอาประกันภัย ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทำผิดกฎหมายจนนำมาสู่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสิ้น 25 ราย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่ามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงคุณภาพการให้บริการของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย การเสนอขายตลอดจนการให้บริการหลังการขาย เป็นสิ่งที่สำนักงาน คปภ. มีนโยบายให้ความสำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอด รวมถึงเพิ่มบทบาทของบริษัทในการเข้ามาทำหน้าที่ป้องกันปัญหา (Prevention) ควบคู่ไปกับสำนักงาน คปภ. ในการคุ้มครอง (Protection) สิทธิประโยชน์ของประชาชนด้วย อนึ่ง สำนักงาน คปภ. อยากฝากเตือนประชาชนให้ทำการตรวจสอบผู้เสนอขายประกันภัยว่าเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th แอพพลิเคชั่น : รอบรู้ประกันภัย หรือสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน