คปภ. นำคณะนักศึกษา วปส. รุ่น 8 ดูงานสวิส-เยอรมัน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12-19 กันยายน 2561 ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 เดินทางศึกษาดูงานด้านการประกันภัย เพื่อนำแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจประกันภัยระดับโลกมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ ได้เห็นภาพของธุรกิจประกันค่อนข้างครบ

ตั้งแต่การเข้าศึกษาดูงานสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) ที่เป็นผู้กำหนดมาตรฐานธุรกิจประกันภัยระดับโลก ทำให้เห็นทิศทางในการกำกับดูแล และ ข้อห่วงใยที่มีในธุรกิจประกันภัยทั่วโลก และเมื่อศึกษาดูงาน ณ สำนักงานใหญ่บริษัท Allianz ทำให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีภาพของการดำเนินธุรกิจประกันภัยที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

รวมถึงการได้เข้าศึกษาดูงานบริษัทประกันภัยต่อระดับโลกอีกสองแห่ง ได้แก่ Swiss Re ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อที่มีอายุกว่า 100 ปี และ Munich Re ทำให้เห็นแนวทางการจัดการด้านความเสี่ยง ในรูปแบบของ parametric insurance ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดค่าสินไหมทดแทนกรณีการประกันภัยข้าวนาปีของประเทศไทย หรือมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของมหัตภัยในประเทศได้

นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับ Innovation Framework ของบริษัท Munich Re ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจ Start up เข้ามารับฟังความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดและสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น และ/หรือ แพลทฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ.จะได้นำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ผ่านทางศูนย์ CIT เช่นกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน