คปภ. จับมือกรมสรรพากรขับเคลื่อนภาษีส่งเสริมประกันสุขภาพ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการนำส่งข้อมูลการประกันสุขภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรการภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์ผู้มีเงินได้ สำหรับการประกันสุขภาพ และแถลงข่าว เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 และ 2 ชั้น 2 กรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

สำนักงาน คปภ. มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีการวางแผนออมที่ดี รองรับความเสี่ยงทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ หรือรายจ่ายเมื่อยามสูงอายุ โดยได้ผลักดันมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้เกิดการทำประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าว

โดยตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไปประชาชนที่ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ จะไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยประกอบการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และในอนาคตสำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจะบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมสรรพากรในการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของบุคคลที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงาน และพัฒนาการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อนในการข้อมูล

ขณะที่อีกหนึ่งมาตรการสำคัญของสำนักงาน คปภ. ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดในยุคดิจิทัลนี้ คือการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System) โดยล่าสุดได้มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย ให้แนวทางการบริหารจัดการระบบมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของสำนักงาน คปภ. ครอบคลุมทั้งกระบวนการจัดส่งข้อมูล การตรวจทานแก้ไขความถูกต้องของข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกันภัยของตนเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน