คปภ. ติวเข้มผ่านเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ ด้วยมุ่งหวังให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยได้เพิ่มพูนความรู้ด้านประกันภัยที่ถูกต้องและทันสมัย จึงจัดให้มี “โครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย” ขึ้น เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันให้เหล่าวิทยากร โดยได้รับเกียรติจากทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงาน คปภ. และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำร่วมให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์

โดยปีนี้สำนักงาน คปภ. มีแผนที่จะยกระดับการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้บริการและพฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการขายและการดูแลกรณีเกิดปัญหาในเรื่องประกันภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและออกสุ่มตรวจสำนักงานตัวแทนประกันภัย สำนักงานนายหน้าประกันภัย รวมถึงสาขาธนาคารพาณิชย์ที่มีการขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และดำเนินการตามแผนการเข้าตรวจสอบเพื่อตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยและบริษัทประกันภัย เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ผู้เอาประกันภัยในอนาคต

“ในด้านของการพัฒนาตัวแทนนายหน้าประกันภัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ.ได้ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สถาบันประกันภัยไทย โดยให้เป็นหน่วยงานจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย ตลอดจนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ในรูปแบบการจัดตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการต่าง ๆและขณะนี้สำนักงาน คปภ.กำลังพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และจะลงเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของสำนักงาน คปภ. เช่นกัน” เลขาธิการกล่าวในตอนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน