คปภ.เผย ปี 60 รถไม่ทำพ.ร.บ. สูงกว่า 7.2 ล้านคัน

ลุยจัดประกวดสารคดีสั้นชวนผู้ใช้รถทำพ.ร.บ.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า  จากสถิติของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ ทุกๆ 1 นาทีจะมีคนไทยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และทุกๆ ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตถึง 2 คน โดยกลุ่มเยาวชนถือเป็นหนึ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับต้นๆ นอกจากนี้ ข้อมูลของสำนักงาน คปภ. เทียบกับข้อมูลจำนวนรถจดทะเบียนสะสมจากกรมขนส่งทางบกพบว่า เมื่อสิ้นปี 2560 มีจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนทั้งสิ้น 38,308,763 คัน แต่มีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับเพียง 31,071,319 กรมธรรม์ เท่ากับว่ามีรถที่ไม่ได้ทำ ประกันภัย พ.ร.บ. ถึง 7,237,444 คัน  ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายไว้เอง

ดังนั้น ภารกิจสำคัญของ สำนักงาน คปภ. คือการเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการประกันภัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันภัย พ.ร.บ.  โดยจัดโครงการประกวดสารคดีสั้น ประจำปี 2561 ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้าง..ทุกการเดินทาง” ซึ่งปีนี้ถือได้ว่ามีความพิเศษกว่าในปีที่ผ่านๆ มา เพราะนอกจากจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดให้นอกจากนิสิต นักศึกษาแล้ว ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถมีส่วนร่วม และส่งผลงานสารคดีสั้น ความยาว 7-12 นาที เข้าร่วมประกวดได้ ให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้ถนนใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักงาน คปภ. จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ โดยจะสมัครเดี่ยวหรือเป็นทีมก็ได้ ซึ่งรอบแรกคณะกรรมการจะคัดเลือกจากผลงานร่างบทและสตอรี่บอร์ด โดย 10 ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการผลิตสารคดีสั้นผลงานละ 10,000 บาท  เพื่อส่งผลงานให้คณะกรรมตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ

สำหรับรางวัลมีทั้งสิ้น 6 รางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท และรางวัล Popular จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่ E-mail : oicshortfilm@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงาน คปภ. เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า ประกวดสารคดีสั้น” ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ สถานีวิทยุ จส.100 โทร. 1137 หรือ *1808 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชน ตลอดจนมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองการประกันภัยตาม พ.ร.บ. โดยปัจจุบันมีความคุ้มครอง กรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาล จำนวน 80,000 บาท/คน กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร ได้รับค่าสินไหมทดแทน จำนวน 300,000 บาทต่อคน กรณีสูญเสียอวัยวะ ได้รับค่าสินไหมทดแทน จำนวนระหว่าง 200,000-300,000 บาทต่อคน ค่าชดเชยรายวันจำนวน 200 บาทไม่เกิน 20 วัน  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน