เลขาฯคปภ. มอบนโยบายผู้บริหารระดับสูง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงาน คปภ. หลักสูตรการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. สำหรับผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระตำหนัก อาคารบี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ พระตำหนัก จังหวัดชลบุรี

โดยเลขาธิการ คปภ. ได้มอบนโยบายว่า สำนักงาน คปภ. กำหนดให้ปี 2562 “เป็นปีแห่งการส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยไทย และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างครบถ้วน รวดเร็วและเป็นธรรม และยังคงต่อยอดการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 ที่มุ่งเน้นการกำกับตรวจสอบธุรกิจประกันภัย ควบคู่กับการยกระดับศักยภาพองค์กรให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการประชาชน”

ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมกันประเมินสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ภายใต้กรอบทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการดำเนินงานสำนักงาน คปภ. สำหรับสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็น SWOT ทั้ง 4 ด้าน พบว่าตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสำนักงาน คปภ. ที่ควรมีการปรับตำแหน่งให้เป็น “เชิงรุก” โดยต้องลดและขจัดจุดอ่อน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และการใช้จุดแข็งที่มีอยู่ด้วยการเพิ่มความท้าทายโดยใช้กลยุทธ์ “2ล2ส” คือ “ลด เลิก สร้าง เสริม” เพื่อให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

จากนั้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมกันทบทวนสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ 5 ปี และระดมความคิดเห็นพร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2562

ทั้งนี้ ผลการจัดทำ Balance Scorecard แสดงความเชื่อมโยง 4 มิติ คือ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพบริการ มิติประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมิติพัฒนาองค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. โดยแบ่งกลุ่มเพื่อเขียนโครงการในยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ด้านกำกับ เพิ่มศักยภาพและการแข่งขันด้านการประกันภัยต่อ
กลุ่มที่ 2 ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ได้เสนอโครงการที่สำคัญคือ การพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการติดตามเรื่องร้องเรียนออนไลน์ การพัฒนา application
กลุ่มที่ 3 ด้านตรวจสอบ ผ่อนคลายการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพัฒนามาตรฐาน GRC และการกำกับดูแลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ได้เน้นโครงการการยกระดับสำนักงาน คปภ. สู่องค์กรที่ทันสมัย (Smart OIC)

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ฯ มีรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ และคณะที่ปรึกษาจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดด้านกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม Workshop พร้อมให้คำข้อแนะนำต่อสำนักงาน คปภ. ว่าต้องทำให้คนไทยเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย และใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของชีวิต หากทำได้ก็จะสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในข้อ “ภูมิคุ้มกัน” ซึ่งหากสำนักงาน คปภ. สร้างภูมิคุ้มกันโดยนำหลักการประกันภัยเข้าไปบรรจุในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาได้จะเป็นการดีอย่างยิ่ง เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรื่องการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงในชีวิต

ผลสรุปที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงาน คปภ. สำหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน สำนักงาน คปภ. และไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ปี 2562 ที่ได้รับจากด้านและสายงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยจะเป็นข้อมูลจัดทำร่างยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. สำหรับปี 2562 และนำผลที่ได้เสนอต่อที่ประชุม คปภ. ในเดือนตุลาคม 2561 ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน