คปภ. ผนึก สภาทนายความ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กม.ประกันภัย  สู่ปชช.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. นอกจากจะมีภารกิจในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการคู่ขนาน คือ การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มในประเทศได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงระบบประกันภัย และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 และยุทธศาสตร์องค์กรในการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชน และพัฒนาช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม

และล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ทางสำนักงาน คปภ. ได้ร่วมมือกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เกิดประโยชน์ในการร่วมส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้าน การประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย แก่ทนายความและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีกรอบความร่วมมือใน 3 มิติ ประกอบด้วย

มิติแรกคือ สำนักงาน คปภ. จะให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูล หรือข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง ของระบบประกันภัย ให้กับทนายความและประชาชนโดยทั่วไป

มิติที่สองคือ สภาทนายความฯ จะให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุน สำนักงาน คปภ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และ ความคุ้มครองของระบบการประกันภัย ให้กับทนายความและประชาชนทั่วไป

มิติที่สามคือ สำนักงาน คปภ. และสภาทนายความฯ จะร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย สนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ หรือข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อตอบสนองต่อการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือร่วมกันอย่างยั่งยืน

“ในปี 2561 ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. มีการบูรณาการความร่วมมือกับสภาทนายความฯ มาแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการส่งผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อำนวยการอาวุโสเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในหลายหลักสูตรของการอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันภัยของสภาทนายความฯ ซึ่งการบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้จะทำให้การร่วมส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแก่ทนายความและประชาชนทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้บริโภคด้านการประกันภัย” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน