คปภ. ย้ำคุมเข้ม”ตัวแทน-นายหน้า”ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลคุณภาพของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยมีมาตรฐานจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อประชาชน ตลอดจนดูแลประชาชนผู้เอาประกันภัยภายหลังที่มีการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยและใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมทั้งได้มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม คู่ขนานกันไป

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน คปภ. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นปีที่ 2 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI)

สำหรับขอบข่ายการบริการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย หลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานเดิม คือ ISO 9001:2008 ที่สำนักงาน คปภ. ได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554

ส่วนการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีผลถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563โดยสถาบัน MASCI มีการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และผลการตรวจติดตามครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้รับการประเมินผลว่ามีระบบบริหารงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบบริหารงานคุณภาพ และมีจุดแข็ง (Strengths) ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบการจัดการมาปฏิบัติ ส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง รวมถึงสามารถนำหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง สำนักงาน คปภ. ยังจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2561 (มกราคม – มิถุนายน) พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับสูง และไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการมากขึ้น อาทิ เครื่องชำระค่าธรรมเนียม EDC ที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ QR CODE และเครื่องกดบัตรคิวที่มีจอแสดงผลสามารถแสดงสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การให้บริการต่างๆ เป็นต้น

“ขณะนี้ สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการให้บริการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ไปยัง สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ และ เขตบางนา เพื่อขยายความเชื่อมั่นในการให้บริการของสำนักงาน คปภ. อย่างไม่หยุดยั้ง โดยสำนักงาน คปภ. ยังคงจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และด้านการประกันภัยอื่นๆ อย่างครบวงจร โดยยึดถือนโยบายคุณภาพ “สำนักงาน คปภ. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มครองประชาชน” เป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยด้านการประกันภัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน