เมื่อวานนี้ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้มีประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคนเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนาออกมา

                โดยรองเลขาธิการ คปภ.คนใหม่นี้จะมีหน้าความรับผิดชอบด้านส่งเสริมและพัฒนา และช่วยเลขาธิการ คปภ.ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการ คปภ. มอบหมาย บริหารจัดการกิจการและการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้านส่งเสริมและพัฒนา รองจากเลขาธิการ คปภ. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสำนักงาน คปภ. และดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขออบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเลขาธิการ คปภ. กำหนด

                ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา (ดูรายละเอียดตามเอกสารประกอบ)

                อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่า การพิจารณาคัดเลือก รองเลาขาธิการ ด้านกำกับ ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ตำแหน่งที่ว่างลงในปี 2567 นี้ยังมีปัญหาไม่สามารถมีมติออกมาได้ โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ คปภ.บุคลากรคนภายสมัครชิงเก้าอี้ดังกล่ว่าไปถึง 3 คน  ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรที่มีความสามารถครบถ้วนคุณสมบัติทั้งสิ้น

ขณะที่อีกตำแหน่งหนึ่ง คือรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี นั้นได้มีการพิจารณาคัดเลือกเป็นเอกฉันท์และแต่งตั้ง นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี  ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคปภ.ด้านกฎหมายฯ และมีผลดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

จากประกาศของสำนักงาน คปภ.ล่าสุดที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและพัฒนานี้ ถือเป็นเก้าอี้ตำแหน่งใหม่ที่ “เสริม” ขึ้นมาจากโครงสร้างเดิมที่เก้ารองเพียง 3 เก้าอี้ ซึ่งจะทำให้ต่อ สำนักงาน คปภ.มี รองเลขาธิการ คปภ.รวมทั้งหมด 4 สายงาน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน