ปลัดคลัง!ไฟเขียว คปภ.ให้ “ตัวแทน-นายหน้า” ปรับ “วิธีขาย” เฉพาะกิจหนีโควิดระบาด ลุ้นขายประกันฯผ่าน Line-Email

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ โควิด – 19 และการบังคับใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ทำให้การปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ.2561 เกิดข้อขัดข้องในทางปฏิบัติในกรณีช่องทางปกติ คือการเสนอขายในรูปแบบของ Face to Face ไม่สามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) จึงได้เห็นชอบประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงานเสนอ โดยให้อำนาจสำนักงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยฯ ให้แตกต่างจากประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยฯ พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนี้ท่านปลัดกระทรวงการคลังได้ลงนามแล้ว

เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. จึงได้หารือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ โดยมี นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา เลขาธิการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และนางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกประกาศลูกเป็นการเฉพาะกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคนกลางประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด้านการประกันภัย ในการหารือดังกล่าว สำนักงาน คปภ. ได้รับทราบสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ และร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยหาแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการออกมาตรการต่างๆ เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการประกันภัย รวมทั้งผ่อนคลายกฎเกณฑ์การกำกับดูแลเพื่อเยียวยาผลกระทบต่อคนกลางประกันภัย เช่น ขยายระยะเวลาต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน-นายหน้าประกันภัย ให้ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย งดการเข้าสอบเมื่อมีอาการไอ จาม หรือเป็นไข้ ชะลอหรืองดการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบในการจัดอบรมตามหลักสูตรชะลอหรืองดการจัดอบรม โดยให้สิทธิ์ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมในครั้งต่อไป ฯลฯ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีประชาชนสนใจทำประกันภัยกันมาก แต่ผู้ขายและผู้ซื้อ ไม่สามารถเจอกันได้โดยตรง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก จึงจำเป็นต้องปรับกติกาที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความยืดหยุ่น และนำมาใช้เป็นการชั่วคราวในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดนี้โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินการ แต่เพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด จึงขอความร่วมมือให้สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ศึกษากรอบแนวทางตามร่างกติกาชั่วคราวนี้ พร้อมรวบรวมสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงกติกาใหม่ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ

ด้านนางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน กล่าวว่า ได้มีการหารือร่วมกับสมาชิกแล้ว เห็นด้วยว่า ในขณะนี้ ต้องการให้มีการอนุโลมในเรื่องของการเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ประชาชนผู้ซื้อประกันภัยสามารถนำส่งเอกสารการทำประกันชีวิตทางออนไลน์ ได้แก่ Line หรือ E-mail หรือใช้ platform โดยแนบลายมือชื่อในการยืนยันการทำประกันชีวิต และนำส่งเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ซื้อประกันภัย เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน โดยบริษัทนำส่งหลักฐานการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เอาประกันภัยเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งจะช่วยให้มีช่องทางการเสนอขายและประชาชนผู้ซื้อก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้

ส่วนนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณทางสำนักงาน คปภ. ที่ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาปัญหาแก่ประชาชนและคนกลางประกันภัย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นตัวแทนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ซึ่งใช้การเสนอขายในหลายช่องทาง เช่น ช่องทางโทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ หรือ Face to Face จึงอาจมีความแตกต่างและหลากหลาย ประเด็นปัญหาจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานจริงให้ครบถ้วน ทางสมาคมฯ จะขอหารือร่วมกับสมาชิก เพื่อนำเสนอสำนักงาน คปภ. และร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศ คปภ.ฯ โดยเร่งด่วนต่อไป

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา เลขาธิการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย มีความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีการเสนอขายผ่านช่องทางต่างๆ สำหรับผู้เอาประกันภัยรายใหญ่อาจไม่มีปัญหา แต่ในส่วนผู้เอาประกันภัยรายย่อยที่ไม่มีอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ ก็จะเป็นปัญหา อย่างไรก็ตาม อาจเลือกใช้ช่องทางการยืนยันการทำประกันผ่านทาง Line หรือ E-mail ทั้งนี้ เพื่อให้การรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเป็นไปโดยครบถ้วน ทางสมาคมฯ จะขอหารือร่วมกับสมาชิกอีกรอบ เพื่อนำเสนอสำนักงาน คปภ. ต่อไป

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกติกาการกำกับดูแลในส่วนของการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อมิให้เกิดข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการประชาชน โดยประกาศที่จะใช้ปรับปรุงนี้จะปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ใช้ในประกาศปัจจุบันเรื่องการขายแบบ Face to Face โดยขยายความการขายแบบนี้เพื่อให้การขายโดยอาศัยเทคโนโลยี ถือว่าเป็นการขายโดยช่องทาง Face to Face ได้ด้วยหรืออาจเรียกว่า “ประกาศการขายประกันฉบับ “Digital Face to Face” โดยประกาศการขายฉบับใหม่นี้จะใช้เป็นการเฉพาะกิจในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้เท่านั้น หลังจากรับฟังความคิดเห็นในวันนี้แล้ว ก็จะได้ประชุมร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อประมวลข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน ก่อนที่จะออกประกาศเฉพาะกิจนี้โดยเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่นำระบบประกันภัยเข้ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน