คปภ.เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจต่อร่าง “พ.ร.บ.ประกันชีวิต-พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย” ครั้งที่ 5

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้มีการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ซึ่งเป็นการยกร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ…. และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ… เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ซึ่งกำหนดโดยสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ในปลายปี 2561 นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานกำกับสถาบันการเงินอื่น ซึ่งสำนักงาน คปภ.ได้นำร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. และได้รับความเห็นชอบในหลักการ โดยการแบ่งกลุ่มบทบัญญัติจึงได้แบ่งตามเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกัน เป็น 3 กลุ่ม

ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยมีความครอบถ้วนสมบูรณ์ บุคลากรผู้บังคับใช้กฎหมายของ สำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย ภาคการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับรู้และรับทราบหลักการของร่างกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้เมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จึงได้มีการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎมายดังกล่าว เป็นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

 

อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งชี้แจงสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ในกลุ่มที่ 2 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำ รวมทั้งจะได้นำร่างกฎหมายในกลุ่มที่ 2 รับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน คปภ.ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคมถึง 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คนประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมธนาคารไทย ผู้แทนบริษัทประกันภัย ผู้แทนกองทุนประกันชีวิต ผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาบัญชี ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน คปภ. และประชาชนที่สนใจ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน