“สุทธิพล”ประกาศนโยบายขับเคลื่อนภารกิจ สำนักงาน คปภ. เชิงรุกปี 2561

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาพนักงาน ประจำปี 2560 ของสำนักงาน คปภ. ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น สามัคคี เสียสละ เพื่อองค์กร” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จังหวัดชลบุรี โดยกล่าวว่าในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกๆปีเพราะนอกจากจะเป็นปีที่ สำนักงาน คปภ. ครบรอบ 10 ปีในการทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมแล้ว สำนักงาน คปภ. ยังประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในหลายมิติ โดยเฉพาะในเรื่องความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการจัดสรรบุคลากรลงโครงสร้างตำแหน่งงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 526 คน จึงขอแสดงความยินดีกับพนักงานทุกคนที่เข้าสู่โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างตำแหน่งใหม่อย่างสมบูรณ์และขอให้พนักงานทุกคนช่วยสร้างองค์กรแห่งนี้ให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนต่อไป ‪

นอกจากนี้จะพัฒนาแนวทาง การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) เพื่อยกระดับให้บริษัทประกันภัยมีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และป้องกันไม่ให้บริษัทประกันภัยใช้ช่องโหว่มาแสวงหาผลประโยชน์หรือเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งยังจะสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและรูปแบบการดำเนินงาน

สำหรับการขับเคลื่อนในปี 2561 พนักงาน คปภ. ทุกคนต้องตระหนักในการพัฒนาตนเองและสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในงานของตน ซึ่งในปี 2561 จะทำอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น กล่าวคือ การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. เพื่อให้พร้อมสู่การเป็น “Digital Insurance Regulator”

สำหรับความคาดหวังอีกประเด็นคือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้พนักงาน คปภ. ได้พัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ในปี 2561 โดยเริ่มจากกิจกรรมสำคัญที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลง คือ กิจกรรม 5 ส ซึ่งกิจกรรมนี้ นอกเหนือจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Paperless) แล้ว ยังจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายใน สำนักงาน คปภ. ต่อไป และกิจกรรมนี้จะส่งผลไปสู่กิจกรรมการประกวด สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัดดีเด่น และด้าน/สายงาน/ฝ่ายดีเด่น และพนักงานดีเด่น ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของ สำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนของบุคลากร และการปฏิบัติงาน จึงขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจในการที่จะมีส่วนร่วมที่จะผลักดันก้าวต่อไปของ สำนักงาน คปภ. ในเรื่องดังกล่าว

“ขอให้บุคลากรของสำนักงานคปภ.ทุกคนช่วยกันทำงานเชิงรุก และขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกัน อย่างมุ่งมั่น สามัคคี และเสียสละ เพื่อให้ สำนักงาน คปภ. ซึ่งเปรียบเสมือน “บ้านของเรา” ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรศักยภาพสูงที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบประกันภัยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน และสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไป ให้สมกับสโลแกนการจัดงานในครั้งนี้ คปภ. มุ่งมั่นสามัคคี เสียสละเพื่อองค์กร” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน