สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยด้านกำกับคนกลางและประกันภัยภูมิภาค เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการให้บริการออกใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัยและผู้ประเมินวินาศภัย สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ระบบการให้บริการการออกใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยและผู้ประเมินวินาศภัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing) แบบครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัยเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลการอบรม ข้อมูลการสอบ ระบบการเงิน และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลภายนอกของภาครัฐอื่น ๆ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อลดขั้นตอนและเป็นการเพิ่มความคล่องตัวและความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานมากขึ้น

E-Licensing เป็นการพัฒนากระบวนการทำงานตั้งแต่การให้บริการข้อมูล การขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การนำส่งข้อมูลตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนดให้มีความรวดเร็ว รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมที่มีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตของคนกลางประกันภัย และเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนกลางประกันภัยสามารถยื่นคำขอและ/หรือเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ E-Licensing สามารถให้บริการผ่านรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และรูปแบบโมไบล์แอปพลิเคชัน (Mobile Application) นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของคนกลางประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลคนกลางประกันภัยผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ได้ด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลใบอนุญาตของคนกลางประกันภัย สถานะใบอนุญาต ชื่อต้นสังกัดผู้เสนอขาย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการเปิดใช้งานระบบ E-Licensing เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ในส่วนของวิธีการใช้งานและช่องทางการใช้งานผ่านระบบ E-Licensing ดังกล่าว คนกลางประกันภัย บริษัทประกันภัย และประชาชนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานและคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) Facebook สำนักงาน คปภ. (oicthailand) Mobile Application (OIC คนกลาง For Sure) Line Official (@oicconnect) และสายด่วน คปภ. 1186

สำนักงาน คปภ. มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการให้บริการด้านประกันภัยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับและอำนวยความสะดวกในการทำงาน รวมถึงการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของคนกลางประกันภัยเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัย ตลอดจนวางแผนในการพัฒนาการกำกับดูแลคนกลางประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยสำนักงาน คปภ. จะติดตามการใช้งานระบบ E-Licensing อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำจากผู้ใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน