คปภ.ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ต่อเนื่องจนถึงปี 2563

         

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 9001-2552        (ISO 9001:2008) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI) สำหรับขอบข่าย การออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย  นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัยไปแล้วเมื่อปลายปี 2554  ซึ่งมีกำหนดหมดอายุในปี 2557  ต่อมาได้มีการต่ออายุการรับรองอีกครั้งเป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน คปภ. ได้รับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (re-assessment) และได้รับการต่ออายุการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ISO 9001:2015 ต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งการรับรองใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่สมรรถนะของการทำงาน รวมถึงการนำแนวคิดพื้นฐานด้านความเสี่ยง (risk-based thinking) และวงจรการวางแผน (plan-do-check-act (PDCA cycle) ลงไปใช้กับทุกระดับในองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าและธุรกิจ

การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่องไปถึงปี 2563 เป็นเรื่องที่น่ายินดี และเป็นเครื่องพิสูจน์ ว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น 2คณะประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายและจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพทำหน้าที่กำหนดนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ และคณะจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพทำหน้าที่ในการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัย เพื่อพัฒนาระบบงานและระบบบริหารงานคุณภาพตามข้อกำหนดของ  ISO 9001:2015 รวมถึงการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

นอกจากนี้สำนักงาน คปภ. ยังได้มีการจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยได้ว่าจ้างบริษัท อินฟอร์เมชั่นโพรวายเดอร์แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจซึ่งผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปี 2559 ประเภทบุคคลธรรมดาอยู่ที่ 4.83 และประเภทนิติบุคคลอยู่ที่ 4.13 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยสูงกว่าระดับที่ตั้งไว้ รวมทั้งขณะนี้ยังได้พัฒนาเพิ่มช่องทางระบบการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการโดยชุดเครื่องสำรวจความพึงพอใจในลักษณะการกดแป้นให้คะแนนระดับความพึงพอใจหลังจากผู้รับบริการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการในทันทีซึ่งจะสามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมนี้เป็นต้นไป

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่าสำหรับในปี 2560 และปีต่อๆ ไป สำนักงาน คปภ. ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และด้านการประกันภัยอื่น ๆ อย่างครบวงจร  โดยยึดถือนโยบายคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อนที่มุ่งมั่นคุ้มครองประชาชนด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านการประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1186  หรือเว็บไซด์สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน