นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญและสนใจทำประกันภัยมากขึ้น โดยเห็นได้จากจำนวนของการทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการเลือกทำประกันภัยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยหลายแห่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้ได้อย่างรวดเร็ว สำนักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จึงได้พัฒนาการให้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน” หรือ MyPolicy บนแพลตฟอร์ม LINE Official Account ชื่อ “คปภ. รอบรู้” หรือ “@OICConnect” เพื่อใช้เป็นช่องทางด่วนในการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยแบบครบวงจร

สำหรับซูเปอร์แอปพลิเคชันครบวงจรบนสมาร์ตโฟน ที่ครอบคลุมการทำงานแบบมัลติฟังก์ชันด้านประกันภัยที่ชื่อ “คปภ. รอบรู้” เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง หรือตัวกลาง โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยในการออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อให้ทำหน้าที่เสมือนทางด่วนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ที่มีมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศในระดับสูง โดยออกแบบและดำเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านทั้งต่อประชาชนและบริษัทประกันภัย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ ในมิติที่หลากหลายมากขึ้นและช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย จึงเป็นที่มาของการให้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy” สำหรับให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยที่ตนเองถือครองทั้งหมดทุกบริษัท ครบ จบ ในที่เดียว

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า “กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy” นอกเหนือจากการให้บริการสืบค้นข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยของตัวเองถือครองแล้ว ปัจจุบันสำนักงาน คปภ. ยังเปิดให้บริการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย รวมไปถึงการให้บริการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนการให้บริการตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัทประกันภัยได้อีกด้วย โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาในระยะที่ 2 ของการพัฒนาแพลตฟอร์ม LINE Official Account “คปภ. รอบรู้” หรือ “@OICConnect” ซึ่งจะมีการขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติม เช่น บริการสรุปตารางความคุ้มครอง บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำประกันภัย บริการตรวจสอบประวัติการเคลมสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ และการขยายช่องทางการให้บริการไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลพร้อมยกระดับการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านประกันภัยควบคู่ไปกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cit.oic.or.th/oicconnect

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน