คปภ. เร่งช่วยเหลือประชาชนกรณี“สัจจะประกันภัย”ถูกปิด

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1196/2560 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และคำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ 5/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน และมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายประการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชน รวมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้วางแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและประชาชนในเรื่องนี้เอาไว้หลายประการ หนึ่งในนั้นคือการออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2560 เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาไว้กับบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งwด้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันภัยไว้กับบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และยังมีผลผูกพันอยู่ จึงขอความร่วมมือให้ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในแบบเดิม ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทจะขยายความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่เหลือของกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้กับบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

สำหรับกรณีที่กรมธรรม์มีค่าเสียหายเกิดขึ้นแล้ว การเรียกร้องค่าเสียหายนั้นให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้ชำระบัญชีของบริษัทที่รัฐมนตรีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยสำนักงาน คปภ. ในทุกพื้นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนเป็นเบื้องต้น ทั้งนี้รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในครั้งนี้มีจำนวน 23 บริษัท

นอกจากนี้ ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีได้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ภายในวันและเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน