บอร์ดคปภ.สั่งเยียวยาประกันภัยเหยื่อปาบึกเพิ่มระยะเวลาการชำระเบี้ยรถยนต์เป็น 30 วัน !

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าจากกรณีพายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มทางภาคใต้ของประเทศไทยจนก่อให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยผู้ประสบภัย จึงได้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การป้องกัน เยียวยา และฟื้นฟู ผ่านหลายมาตรกา

และยังได้มีการออกคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงให้ผู้เอาประกันภัยที่ประสบภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้มีผลบังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม CSR มอบสิ่งของเครื่องใช้และถุงยังชีพ ตลอดจนร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย นั้น

ล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ คปภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก

โดยสาระสำคัญคือการเพิ่มระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 3 มีนาคม 2562 ให้บริษัทประกันภัยเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันที่สัญญาประกันภัยเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง ซึ่งเดิมประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้บริษัทประกันภัยเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยและรับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน ก่อนการทำสัญญาประกันภัยหรือก่อนสัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน