เมืองร้อยเอ็ด รวมพลังจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับปท. สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้


เพิ่มเพื่อน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 7-10 สิงหาคมนี้ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ว่า ทางจังหวัดมีความพร้อมที่จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่  โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้วางแผนและเตรียมการ ไว้อย่างดีเยี่ยม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่จะมาร่วมงานมกรรมการศึกษาท้องถิ่น ทั้งด้าน การคมนาคม เดินทาง โรงแรมที่พัก สถานที่จัดงาน ร้านอาหาร ต่างๆ พร้อมทุกด้าน ที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมงานในช่วงวันดังกล่าวโอกาสนี้ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ด  ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่จะมาร่วมงาน ครั้งนี้

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปี 2562 เมืองร้อยเอ็ดได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ  การจัดงาน มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กไทย และเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนและผู้ปกครองได้มั่นใจว่า ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้มีพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้าน ตลอดจนเป็นการยกระดับให้มีคุณภาพได้มาตรฐานดียิ่งขึ้น  ซึ่ง โอกาสแห่งการเรียนรู้โอกาสทางการศึกษา นับเป็นส่วนสำคัญของแนวคิดในการพัฒนา การศึกษาระดับท้องถิ่นที่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ภายในปี 2564  ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับบริการการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ จะได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึง จากครูคุณภาพครูและบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล โดยภายในงานจะมีการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ รวมถึงโครงงาน ผลงานครูผู้สอนใช้สนามแข่งขันทั้งหมด 5 สนามด้วยกัน ประกอบด้วย

1. บึงพลาญชัย ณ ลานสาเกตนคร Landmark เป็นการแสดงนิทรรศการวิชาการและวัฒนธรรม 5 ภาคมารวมไว้ พร้อมกิจกรรมการแข่งขัน และกิจกรรมพิเศษมากมาย พิเศษสุดๆ ที่ไม่ควรพลาด กับ Play Land พื้นที่แห่งโอกาส “ความฝันที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ เสมอ”  จะได้พบเมล็ดพันธุ์และโอกาสแห่งการเรียนรู้การศึกษา พัฒนาการ ผลงานของเด็กๆ วัฒนธรรม ชุมชน ที่ถูกร้อยเรียงและบูรณาการเป็นนิทรรศการมีชีวิต ให้ทุกคนรู้สึกสนุกกับเรียนรู้ในรูปแบบนอกตำราเรียน

2. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เปิดสนามแข่งขันคัดลายมือ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์

3. สเก็ตฮอลล์ สนามแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนซ์เซอร์ และเพลงพระราชนิพนธ์

4. โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ พิธีเปิด และ พิธีปิด เวทีแห่งเกียรติยศ รับโล่รางวัล และสนามการแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ภาษาอังกฤษ

นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ทางกรมในฐานะผู้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการท้องถิ่น และปีนี้เป็นปีที่ 4 เป็นแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ปี 2560-2564 ภายใต้แนวคิด “ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยพลังประชารัฐ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะในทศวรรษที่ 21 ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขยั่งยืน”

ซึ่งมีแนวทาง และกลยุทธ์ที่ตรงกับแผนพัฒนา 4 ปี ดังนี้

1. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพหรือความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล

2. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่น

4. การส่งเสริม สนับสนุนและจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

5. การส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาเชิงดุลยภาพตามหลักธรรมาภิบาล

6. การส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ท้องถิ่นและอาเซียนศึกษา

7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน