กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล สิงคโปร์ ขยายฐานธุรกิจประกันชีวิตสู่ตลาดกัมพูชา

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์ ด้วยความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดกว่า 40 ปี ได้เตรียมขยายธุรกิจประกันชีวิตในประเทศกัมพูชา ภายใต้ชื่อ Phillip Life Assurance Public Company Limited (Cambodia) โดยได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตอย่างเป็นทางการจากประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้จะส่งผลให้กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอลสามารถดำเนินธุรกิจการเงิน และการลงทุนได้อย่างครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อันหลากหลายซึ่งสร้างความแตกต่างภายใต้ช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของตลาดในประเทศกัมพูชาได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพในระยะยาว

และจากผลความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตของฟิลลิปประกันชีวิต ในประเทศไทยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำแนวทางและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจจากประเทศไทยที่มีความพร้อมหลาย ๆ ด้าน มาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของ Phillip Life Assurance Public Company Limited (Cambodia) ในประเทศกัมพูชาด้วยการบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน ทั้งด้านระบบงานและเทคโนโลยี ด้านกระบวนการปฏิบัติงานและให้บริการต่าง ๆ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการจาหน่าย โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบุคลากรโดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น

กอปรกับการบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน ของทั้งสองบริษัทฯ ในครั้งนี้ มั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในประเทศกัมพูชาที่มีโอกาสและศักยภาพสูงในการขยายตลาดประกันชีวิต รวมถึงทั้งการให้บริการอย่างประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) สิ่งเหล่านี้จะนำพาซึ่งความสำเร็จเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

สำหรับผลการดำเนินงานของฟิลลิปประกันชีวิตในประเทศไทยนั้น ณ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของธุรกิจรายใหม่ในอัตราร้อยละ 23 โดยเบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโตในอัตราร้อยละ 16 ซึ่งอัตราการเติบโตทั้งธุรกิจรายใหม่และเบี้ยฯ รับรวมดังกล่าว เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของทั้งธุรกิจประกันชีวิต ในขณะที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมกว่า 9,600 ล้านบาท แสดงถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการขยายตลาด พร้อมไปกับความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินในระดับสูงของบริษัทฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน