“อุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยได้รับความคุ้มครองอย่างไร?”

“เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยได้รับความคุ้มครองอย่างไร?” ผู้เป็นเจ้าของรถทุกคัน จะต้องไม่ลืมจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันหากเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ประสบภัยจากรถทุกคนต้องได้รับการคุ้มครอง

หากรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ “ไม่มี”การทำประกันภัย พ.ร.บ.” เจ้าของรถ / ผู้ขับขี่ฝ่ายที่ต้องรับผิด ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับผู้ประสบภัยจากรถทั้งหมด อีกทั้งจะมีความผิดตามกฏหมายด้วย โดยเจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อหากไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีความผิดมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากผู้ใดนำรถที่ไม่มีประกันภัยมาใช้ ก็จะมีความผิดมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาทด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าเป็นเจ้าของรถแล้วไม่ทำประกันภัยและยังนำรถที่ไม่มีประกันภัยนี้ไปใช้จะมีโทษปรับทั้ง 2 กระทงความผิด

หากผู้ประสบภัย ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ “มี” การทำประกันภัย พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ        (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563) ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย ผู้ประสบภัย จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย หรือ 500,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้วแต่กรณี

ตรวจสอบเพื่อใช้สิทธิหรือสอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่มเติมได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูข้อมูลได้ที่ www.rvp.co.th

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน