นายวิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น SCB ได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร โดยการจัดตั้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBx ขึ้นเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เอสซีบี เอกซ์ และได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการดังหลังจากได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

       โดยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินดังกล่าว บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) จะมีสถานะเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน นับแต่วันที่บริษัทดังกล่าวถือหุ้นในธนาคารจนมีอำนาจควบคุมกิจการแล้ว

  และเพื่อให้การบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาการจัดผู้บริหารระดับสูงของธนาคารให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ พร้อมกับดูแลให้การบริหารงานของธนาคาร มีความต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  1. แต่งตั้ง นายกฤษณ์ จันทโนทก เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค.65

  ทั้งนี้ นายกฤษณ์ จันทโนทก เป็นผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงธุรกิจประกัน มาอย่างยาวนาน โดยล่าสุดดำรงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด

 2. นายอาทิตย์ นันทวิทยา ซึ่งปัจจุบันดำรงตาแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร และดำรงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จะพ้นจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ในวันที่ 31 ก.ค.65 โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

  3. ผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ได้แก่

  (1) นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ซึ่งปัจจุบันดารงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท คาร์ดเอกซ์ จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 ก.ค.65

  (2) นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตาแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด จะพ้นจากตาแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 ก.ค.65

  (3) นายอารักษ์ สุธีวงศ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 ก.ค.65

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน