เอสซีจีผนึกส.นักข่าวฯจัดงานแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งยั่งยืน

22 นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับ คณะผู้จัดงาน และวิทยากร

เอสซีจี มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผนึกกำลังจัดงาน“Thailand Sustainable Water Management Forum 2016” ประสานความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้และความจำเป็นของการบริหารจัดการน้ำ สู่หนทางป้องกันน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างยั่งยืน พร้อมเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำจาก 3 ประเทศต้นแบบ ได้แก่ อิสราเอล สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ส่งต่อองค์ความรู้ระดับโลกสู่ชุมชน

2 คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เอสซีจี กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี กล่าวว่า การจัดงาน “Thailand Sustainable Water Management Forum 2016” ในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการน้ำ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม รวมถึงสื่อมวลชน ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขเพื่อการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน

นอกจากนี้ เราจะได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์กรด้านน้ำจาก 3 ประเทศ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมที่ดี ได้แก่

ประเทศอิสราเอล กับการสร้างวัฒนธรรม ที่แข็งแกร่งให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อสำรองน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมให้มีมากเพียงพอ

ประเทศสิงคโปร์ กับนโยบาย น้ำคือความมั่นคงของประเทศ พร้อมมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมจากข้อจำกัดเรื่องสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มด้วยการสูบน้ำอย่างเป็นระบบ และการสร้างสมดุลระหว่างน้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำใต้ดินได้อย่างลงตัว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว

น้ำ

ohe2

น้ำ3

 

น้ำ4

5

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องอาศัยพึ่งพาน้ำเป็นต้นทุนที่สำคัญ ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ คือ เรามีปริมาณน้ำจากฟ้าจำนวนมาก แต่เก็บไว้ใช้ได้ในปริมาณที่น้อย โดยประเทศไทยของเรามีที่เก็บกักน้ำขนาดใหญ่ 70,400 ล้าน ลบ.ม. แต่ทั้งปีน้ำไหลลงเขื่อนเฉลี่ย 42,000 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำต่อปี มากกว่า 100,000ล้าน ลบ.ม. และในอนาคตข้างหน้ามีแนวโน้มว่าความต้องการใช้น้ำจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 35 ความสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝน ปริมาณการกักเก็บน้ำ และปริมาณการใช้น้ำให้เกิดความสมดุลให้ได้

การสร้างความสมดุลของทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า น้ำคือชีวิตและการบริหารจัดการน้ำ จากภูผาสู่นทีคือต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำที่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ร่วมกันออกแบบและนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ถูกต้องไปใช้อย่างจริงจัง สร้างสมดุลระหว่างน้ำต้นทุนและการใช้น้ำให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อตัวเรา ประเทศของเรา และลูกหลานของเราในอนาคต

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงช่วงปีสองปีมานี้และวิกฤติการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อ 5 ปีก่อนได้สร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสให้คนไทยและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของชาติ  การเข้าร่วมจัดการสัมมนาครั้งนี้คาดหวังอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้จากการสัมมนา จะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ร่วมกันให้เกิดแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทุกมิติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะได้นำเสนอข้อสรุปการสัมมนาให้กับรัฐบาลนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

19 สรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย (1)

สำหรับการจัดงาน “Thailand Sustainable Water Management Forum 2016” ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลด้านการบริหารจัดการน้ำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน ที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำในภูมิภาคต่างๆ และภาคประชาสังคม นักวิชาการ ที่สนใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน มาแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรต่างประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการน้ำแล้งและน้ำท่วม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย.

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com