สืบเนื่องจาก ศาลล้มละลายกลาง มีสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นั้น ล่าสุด ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว โดยมีคำสั่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

ในวันนี้เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเจ้าหนี้ผู้ตัดค้านมาฟังคำสั่งศาลประมาณ ๒๕ ราย โดยศาลมีคำสั่งสรุปสาระสำคัญว่า

ทางไต่สวนได้ความจริงว่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพันตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้หลายคนรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท กิจการของลูกหนี้ยังมีรายได้ กรณียังมีช่องทาง และมีเหตุอันสมควร และลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยสุจริต ทั้งไม่ปรากฎว่าลูกหนี้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ทำแผน

จึงมีคำสั่งให้พื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ และตั้งบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ เป็นผู้ทำแผน

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งมูลหนี้กิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้พื้นฟูกิจการ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ภายในกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันที่ ประกาศคำสั่งลงในราชกิจจานุเบกษา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งกำหนดลงประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕’๖๕ โดยมีช่องทางในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ดังนี้

๑. ยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ทางเว็บไชค์กรมบังคับคดี www.led.go.th

๒. ยื่นคำพอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิพักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

๓. ยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาขน) สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหนี้ติดตามความคีบหน้าของคตีและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th ต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน