อาคเนย์ห่วงใย ขยายระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ โควิด-19

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 (COVID-19) ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอาคเนย์มีความเข้าใจและห่วงใยลูกค้าจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาคว
ามเดือดร้อน ด้วยการขยายระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยออกไปอีก 60 วันเพื่อให้ทุกคนคลายความกังวลจากสถานการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้มาตรการขยายระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยของอาคเนย์ แบ่งเป็น 1.กรมธรรม์ที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 ให้ขยายเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิมและ 2.กรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 หาก ผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 6 เดือนบริษัทยกเว้นดอกเบี้ยให้ในระหว่างนั้นสามารถติดต่อสอบถามมาตรการขยายระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้าอาคเนย์ โทร.1726 และเฟซบุ๊ก อาคเนย์ Southeast

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน