ม.ทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ร่วมสร้างสังคม สู่ความยั่งยืน

ม.ทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ร่วมสร้างสังคม สู่ความยั่งยืน