ม.ทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ร่วมสร้างสังคม สู่ความยั่งยืน

ม.ทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ร่วมสร้างสังคม สู่ความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าภาพจัด โครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ชวนเกลอ เยือนถิ่นโนรา ภูมิปัญญาเมืองลุง” สร้างเครือข่ายเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามภูมิภาค

มหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าภาพจัด โครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ชวนเกลอ เยือนถิ่นโนรา ภูมิปัญญาเมืองลุง” สร้างเครือข่ายเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามภูมิภาค

ม.ทักษิณ (TSU) เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา Double Degree แห่งแรกในภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษา

ม.ทักษิณ (TSU) เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา Double Degree แห่งแรกในภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษา