มข.จับมือ กฟผ. ยกระดับมาตรฐานเยาวชนไทย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

มข.จับมือ กฟผ. ยกระดับมาตรฐานเยาวชนไทย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

สถาบันฯ วิจัยครูอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Computational Thinking เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านครูสู่นักเรียน

สถาบันฯ วิจัยครูอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Computational Thinking เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านครูสู่นักเรียน