สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System – Life)

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System – Life)

“สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่มที่1 รองรับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562”

“สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่มที่1 รองรับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562”

สมาคมประกันชีวิตฯ ประชุม E-Claim “บริษัทประกันฯ- รพ.คู่สัญญา” ยกระดับคุณภาพบริการสินไหมประกันสุขภาพทั้ง “OPD- IPD” จากระบบ Fax Claim  

สมาคมประกันชีวิตฯ ประชุม E-Claim “บริษัทประกันฯ- รพ.คู่สัญญา” ยกระดับคุณภาพบริการสินไหมประกันสุขภาพทั้ง “OPD- IPD” จากระบบ Fax Claim