BKI ประชุมตัวแทนนายหน้าภูมิภาครับศักราชใหม่ 2562

“อานนท์ วังวสุ” ผช.กก.ผอญ.BKI บรรยายพิเศษ “แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัย”ในงานประชุมตัวแทนนายหน้าภูมิภาคกรุงเทพประกันภัยรับศักราชใหม่ 2562