สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสนับสนุนจัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), มูลนิธิร่มฉัตร, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และทักษะด้านการประกันชีวิตควบคู่กับความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน เป็นการวางอนาคตให้เยาวชนรู้จักวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดด้วยหลักวิชาการเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประกันชีวิต อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามได้อย่างสร้างสรรค์

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมประกันชีวิตไทยที่มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการให้ความรู้และการเข้าถึงบริการด้านการประกันชีวิตกับประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม (Life Insurance Literacy) โดยสมาคมประกันชีวิตไทยได้ให้การสนับสนุนโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปี 2560 นี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ความสนใจเข้าสมัครทั้งสิ้น 5,340 คน จาก 1,208 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีการจัดการแข่งขันคัดเลือกผู้ชนะทั้งในระดับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน