ส.ประกันวินาศภัย เปิดอบรม IMDP รุ่น 25 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารประกันภัย


สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “IMDP รุ่นที่ 25” โดยได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร  ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ
แผนพัฒนาการประกันภัยเพื่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันการบริการด้านการประกันภัยมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอันเนื่องมาจากรูปแบบของธุรกิจความคาดหวังจากผู้บริโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการบริการด้านการประกันภัยมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น

ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบประกันภัย และความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ธุรกิจประกันวินาศภัยยังเป็นอุตสาหกรรมบริการแขนงหนึ่งที่ต้องอาศัยผู้บริหารที่ไม่เพียงแต่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านเท่านั้น แต่ยังต้องมีความรอบรู้และทันต่อวิทยาการในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนและมีเงื่อนไขในกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรจึงถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรนำมาซึ่งการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตด้วย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัยจึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (Insurance Management and Development Program) หรือ IMDP ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารของธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนความรู้ และนำประสบการณ์จากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้ทันทีตลอดจนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัยได้อีกทางหนึ่ง

ด้านนายมนตรี วงศ์ท่าเรือ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัยได้กล่าวถึงที่มาของการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยว่า สมาคมฯ ได้เริ่มดำเนินการจัดอบรมมาตั้งแต่ปี 2531 และจัดมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 25 แล้วและได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างผู้บริหารในอนาคตที่สามารถตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลได้และพร้อมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยการนำเทคโนโลยี ผสมผสานกับทฤษฎีและแนวคิดทางธุรกิจเพื่อนำมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับงานในองค์กรให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม IMDP รุ่นที่ 25 มีจำนวนทั้งสิ้น 57 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารจากบริษัทประกันภัย จำนวน 43 คน บริษัทนายหน้าประกันภัย จำนวน 7 คน สำนักงาน คปภ. จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ จำนวน 2 คน และภาคธุรกิจอื่น จำนวน 2 คน

ด้าน ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย กล่าวว่า IMDP รุ่นที่ 25 นี้เป็นหลักสูตรที่เกิดและพัฒนาโดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัยซึ่งได้มีการปรับทั้งเนื้อหาและวิทยากรให้ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักพื้นฐานของการบริหารธุรกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานโดยเฉพาะด้านประกันภัยได้ทันที โดยมีวิธีการอบรมในรูปแบบของการบรรยายและการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้ที่เข้ารับการอบรม สอดคล้องกับชื่อย่อโครงการ ได้แก่ ตัว I คือ Integration การเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาด้วย Wrap-Up Session หลังจบแต่ละ Module ตัว M คือ Modernization การปรับเนื้อหาให้เข้ากับบริบทการประกอบธุรกิจประกันภัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตัว D คือ Design Thinking เกมจำลองธุรกิจเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงออกแบบในยุคดิจิทัล และ ตัว P คือ Professional ทีมวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์จากหลายภาคธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้แลประโยชน์สูงสุด ซึ่งหลักสูตรการอบรมแบ่งเป็น 8 Module ดังนี้

Module 1 – Macroeconomic Analysis and Insurance Industry Overview
Module 2 – Laws, Regulations and Good Corporate Governance
Module 3 – Strategic Management
Module 4 – Insurance Technical Knowledge
Module 5 – Finance and Investment Management
Module 6 – Marketing Management
Module 7 – Human Capital Management
Module 8 – Digital Innovations

สำหรับระยะเวลาการอบรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย อบรมในวันจันทร์และวันพุธ เวลา 17.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

นอกจากนี้ยังมีการอบรมนอกสถานที่รวม 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ดุสิตดีทู จังหวัดนครราชสีมา อบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ตนเอง การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน และ ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เคป ดารา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี อบรมในหัวข้อ การจัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจรายกลุ่ม รวมถึงมีพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เคป ดารา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการจัดอบรมในครั้งต่อไปได้ที่ www.tgia.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการทั่วไป สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร. 0 2108 8399

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน