ส.ประกันวินาศภัยไทยเข้าร่วมการประชุม AIC ครั้งที่ 45
ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมการประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (ASEAN Insurance Council: AIC) ครั้งที่ 45 โดยมี นายนพดล สันติภากรณ์ เลขาธิการ เป็นผู้แทนประเทศไทย (Thailand Chief Delegate) และ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา โดยมีประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

AIC เป็นการประชุมของธุรกิจประกันภัยในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือร่วมกันของภาคเอกชน จากสมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมประกันชีวิตในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในเขตเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– คณะทำงานด้านการประกันภัยรถผ่านแดน (ASEAN Council of Bureaux Meeting: COB)
– คณะทำงานด้านการศึกษา (ASEAN Insurance Education Committee Meeting: AIEC)
– คณะทำงานการด้านภัยพิบัติ (ASEAN Natural Disaster Research Work Sharing: ANDREWS)
– คณะทำงานด้านการประกันภัยต่อ (ASEAN Reinsurance Working Committee: ARWC)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของภาครัฐ ซึ่งได้มีการจัดประชุมร่วมกันของหน่วยงานกำกับในอาเซียน (ASEAN Insurance Regulators’ Meeting: AIRM) โดยประเด็นการหารือระหว่างภาคธุรกิจและหน่วยงานกำกับฯ ได้แก่ ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของการประกันสุขภาพ แนวทางป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลด้านภัยพิบัติ การประกันภัยพืชผล รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)

สำหรับการประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 46 นั้นประเทศฟิลิปปินส์ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี 2563 โดยประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน AIC ต่อจากประเทศสิงคโปร์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน