ในวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2567 ณ โรงแรมประมุกโก้รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะอนุกรรมการสมาคมฯจากทั่วประเทศ , คปภ.ภาค และคปภ.จังหวัด เข้าร่วมงานรวมจำนวนกว่า 330 คนการสัมมนาครั้งนี้

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากร แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางธุรกิจประกันภัย และผลักดันกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ

โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต ตลอดจนแบ่งปันแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก การหารายได้เข้าสู่สมาคมฯภายในจังหวัด และกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของแต่ละพื้นที่

เพื่อให้กิจกรรมของสมาคมฯในปีนี้ มีแนวทางที่ชัดเจนและสร้างประโยชน์สูงสุดสู่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ในงานดังกล่าว มีหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา

โดยมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 60,000 บาทกิจกรรม CSR ได้จัดก่อนล่วงหน้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กับโครงการปล่อยลูกเต่าทะเลที่ผ่านการอนุบาล คืนสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต แหลมพันวา และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จ.ภูเก็ตกิจกรรมวิชาการพิเศษให้กำลังใจแด่จิตอาสาทุกท่าน ในหัวข้อ “ทำอะไรก็ได้ถ้า….ใจสั่งมา” โดย คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตงานสัมมนาอนุกรรมการฯครั้งที่ 24 จบลงด้วยความสุข ความสามัคคี ทุกท่านพร้อมที่จะออกไปเป็นตัวแทนของสมาชิกทั่วประเทศ ในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสืบไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน