“ไทยประกันชีวิต” แจงใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันสุขภาพ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แจ้งผู้เอาประกันที่ต้องการใช้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ต้องแสดงความจำนงในแบบฟอร์ม (Consent Form) ของบริษัทฯ เพื่อนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันที่ชำระไว้ต่อกรมสรรพากร ในการขอรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาประจำปี ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีภาษีนั้นๆ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315 ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันไม่ลงนามแสดงความจำนงในเอกสาร จะไม่สามารถขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

โดยผู้ที่สมัครทำประกันสุขภาพใหม่กับบริษัทฯ จะได้รับ Consent Form พร้อมใบสมัครทำประกันชีวิต ในส่วนผู้เอาประกันรายเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่ง Consent Form ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งเตือนชำระเบี้ยประกันได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกัน

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันยังสามารถขอรับ Consent Form ได้ที่สาขาไทยประกันชีวิต หรือศูนย์บริการลูกค้า (CSC) ภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือดาวโหลดผ่าน www.thailife.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป โดยผู้เอาประกันต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มพร้อมลงนาม ส่งไปยัง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการงานสาขา ตู้ ปณ.123 ปณฝ.ไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ 10326 หรือ E-mail. : policyservice@thailife.com หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน โทร.1124

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน