ประกันภัยไทยวิวัฒน์มอบกรมธรรม์เพื่อคนพิการ

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนบริษัท ฯ ร่วมในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับคนพิการ เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวโดยใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือ “ประกันภัยเพื่อคนพิการ 300” จำนวน 20 กรมธรรม์ มูลค่าความคุ้มครอง 2 ล้านบาทให้แก่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงาน คปภ. เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการประกันภัย และสามารถจัดการความเสี่ยงในชีวิตครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ซี่งจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ รวมถึงช่วยผลักดันให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน