ศุกร์ที่ 23 กันยายน คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการบริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย) ได้เข้ามอบหนังสือ การประกันภัยวินาศภัย (หลักกฎหมายและข้อสัญญา) เรียบเรียงโดยศาสตราจาย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ ให้กับ สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (Thai Insurance Brokers Association) โดยมีคุณจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เป็นผู้แทนในการรับมอบหนังสือ โดยสมาคมฯ ได้ประสานงานในการแจกหนังสือให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ ทุกบริษัท

สถาบันประกันภัยไทย ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยให้บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปในด้านการประกันวินาศภัยได้มีโอกาสศีกษาความรู้ด้านหลักประกันภัยพื้นฐานเพิ่มขึ้น

On Friday, September 23, Miss Uthaiwan Chumtanti, President of Thailand Insurance Institute (TII), presented Non-Life Insurance (Legal Principles and Contracts) books for Thai Insurance Brokers Association (TIBA), with Mr.Jittiwut Sasibutra, President of TIBA, as TIBA’s representative. The books are to be distributed to all TIBA’s affiliated companies.

Non-Life Insurance (Legal Principles and Contracts) was compiled by Prof. Pramual Chancheewa. The books were published by Thai Insurance on the occasion of the 30th anniversary of the institute to promote insurance knowledge for insurance professionals and people who are interested in non-life insurance to gain opportunities to learn basic insurance knowledge.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน