*สกพอ. จับมือ ทิพยประกันภัย ลงนาม MOU นำประกันภัยเสริมแกร่งเพิ่มความมั่งคงภาคธุรกิจและประชาชน*
*ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC )สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยยั่งยืน*

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี โดย นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมกัน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุน และบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการทางประกันวินาศภัยให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ผู้ประกอบการ ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการประกันวินาศภัย และส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีมีความยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน