สมาคมประกันชีวิตไทยจัดอบรมออนไลน์ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรขอรับตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1-4 (เป็นต้นไป) ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2563

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลให้รัฐบาลได้ออกมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ในส่วนของสมาคมประกันชีวิตไทยก็ตอบสนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยหยุดทุกกิจกรรมที่เป็นการนำคนหมู่มากมารวมตัวกัน ทำให้ไม่สามารถให้บริการการอบรมความรู้หลักสูตรขอรับใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตแก่ตัวแทนประกันชีวิตและ นายหน้าประกันชีวิต ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้

ล่าสุดสำนักงาน คปภ. ได้มีประกาศผ่อนปรนวิธีการอบรมหลักสูตรความรู้ต่าง ๆ โดยยินยอมให้นำรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการอบรม (E-Learning) ได้ ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกรณีสอบความรู้ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่ได้อบรม หรือกรณีที่จะต้องทำการอบรมประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถึงแม้ว่าสำนักงาน คปภ. จะมีประกาศผ่อนผันแล้วก็ตาม

ในการนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยมีความพร้อมที่จะสนองนโยบายของสำนักงาน คปภ. ในการอบรมผ่านระบบ E-Learning และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอบรมแล้ว โดยจะรับผู้เข้าอบรมไม่เกินครั้งละ 30 คน และเริ่มอบรมหลักสูตรแรกภายในเดือนพฤษภาคมนี้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตที่สอบผ่านเกณฑ์ความรู้แล้วก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหลังจากนั้นก็จะทยอยอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้วยวิธี E-Learning ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ทั้งปี สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ www.tlaa.org ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน