ส.ประกันชีวิต ย้ำ!สิทธิยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ประกาศ ณ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัทประกันชีวิตที่ได้ซื้อประกันไว้ เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย จะต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของทุกปี หากผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งความประสงค์หรือไม่ยินยอม ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้

ทั้งนี้ ทางบริษัทประกันชีวิตเริ่มทะยอยส่งแบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพให้กับผู้เอาประกันภัย รวมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ในเว็บไซส์ของบริษัท

ดังนั้นเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของท่าน กรุณาดำเนินการแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทประกันชีวิตที่ได้ทำประกันสุขภาพไว้ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน