ส.ประกันชีวิตฯจับมือตลท.เสริมความรู้ยกระดับตัวแทนสู่นักวางแผนการเงิน

 

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า สมาคมประกันชีวิตไทยได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมความรู้ทางการเงินให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตเริ่มตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้โครงการ“ตัวแทนประกันชีวิตยุคใหม่รู้ลึกเรื่องการลงทุน (Next Gen Insurance Agent)” โดยจัดหาวิทยากรจากสถาบันการศึกษามาให้ความรู้ในด้านการลงทุนต่างๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทฤษฏีทางการเงิน และ ระบบบัญชีและงบการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตในการพัฒนาตนเอง สามารถก้าวสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนในอนาคต หรืออาจต่อยอดขึ้นไปเป็นผู้วางแผนทางการเงิน ซึ่งผู้จัดทำโครงการคาดหวังว่า
ตัวแทนที่ผ่านการอบรมจากโครงการดังกล่าว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นการขยายโอกาสในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพมากขึ้น โดยนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเตรียมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้อีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือดังกล่าวได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยในแต่ละปีได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนประกันชีวิตปีละประมาณ 500 คน คาดว่าเมื่อสิ้นปีนี้จะมีตัวแทนประกันชีวิตที่ผ่านการอบรมและเป็นตัวแทนที่มีความรู้ทางการเงิน การลงทุน เพิ่มขึ้นในธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1,500 คน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน