สมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนา “Portfolio Hedging with Futures Contracts”

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “Portfolio Hedging with Futures Contracts” เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลังเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวนเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563

ซึ่งได้แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวนผลการกระจายความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขคำนวนเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาญศักดิ์ ปิติสิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงิน , นางสาวศุภสุตา ชุติมาวงศ์ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำนักงาน คปภ. , ดร.สุธี โมกขะเวส , ดร.ภานนท์ ภู่วรวงศ์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ให้กับบุคลากรของบริษัทสมาชิกที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน