สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ 3 คณะอนุกรรมการฯ

เพิ่มเพื่อน

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต และคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงของภาคธุรกิจประกันชีวิต” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายจักรพงษ์ ชาวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นายภัทรพงศ์ ลือชัย นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี สํานักงาน คปภ. ร่วมบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อภาคธุรกิจประกันชีวิต” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล แพทย์ที่ปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง “สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแบบมาตรฐาน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคำนิยามและสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแบบมาตรฐาน ให้กับบุคลากรของภาคธุรกิจนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 7 – 8  มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน