ส.ประกันชีวิต ร่วมเป็นวิทยากรอบรม
“เพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ปี 62

เพิ่มเพื่อน

นายจรุง เชื้อจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อวิชาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา ในการอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อถ่ายทอดความรู้ในเชิงลึก เชิงวิชาการให้แก่วิทยากรของหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ให้เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และจัดทำสื่อการสอน ให้เป็นมาตรฐานกลางในการนำไปถ่ายทอดให้กับตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตเข้าใจได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน