สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแถลงข่าวการขยายการทดสอบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลข้ามหน่วยงานไปสู่ภาคธุรกิจอื่น

มล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าวการขยายการทดสอบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลข้ามหน่วยงานไปสู่ภาคธุรกิจอื่น ซึ่งจัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 3 องค์กร ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) , สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สนับสนุนการขยายการทดสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามหน่วยงาน 17 แห่ง ผ่านแพลตฟอร์ม เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี (National Digital ID หรือ NDID) ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท.

พร้อมขยายบริการสู่ภาคตลาดทุน – ประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและให้ความปลอดภัยในการใช้บริการ โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนที่สาขา และสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีกองทุน ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงขอข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau หรือ NCB) ผ่านช่องทางดิจิทัล

เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ณ ห้องภัทรรวมใจ ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน