นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการออมเบอร์ 5” ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ร่วมถึงสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและพิจารณาให้กองทุนรวมเป็นทางเลือกในการออม การลงทุน ซึ่งทำอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงของผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีให้ผู้ลงทุน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อผลสำเร็จในระยะยาว (Long Term Purpose)

สำหรับโครงการออมเบอร์ 5 มีเป้าหมายหลักในการขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานให้มีความพร้อมมีวินัยการออมเพื่ออนาคตผ่านการลงทุนในกองทุนรวมแบบ Dollar Cost Average (DCA : การลงทุนสม่ำเสมอแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน) โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วยการเปิดบัญชีกองทุนรวม เริ่มลงทุนสะสมจนครบ 5,000 บาท และร่วมสร้างแผนการลงทุนในกองทุนรวมแบบสม่ำเสมอรายเดือน (DCA)ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 500 บาท เมื่อลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือน จะได้รับของสมนาคุณพิเศษเพื่อสนับสนุนการออมเพิ่มเติมมูลค่า 500 บาท ซึ่งภาคธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 22 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์ 14 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 2 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ 7 แห่งและบริษัทประกันชีวิต 4 แห่ง ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน