สมาคมประกันชีวิตไทยเผย เบี้ยประกันชีวิตรับรวมไตรมาสแรก ปี 2560 เติบโต 5.59%

 

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม) ทั้งสิ้น 149,405.82 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.59 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 39,749.23 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 109,656.59 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 26,153.19 ล้านบาท และ (2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 13,596.04 ล้านบาท

สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแยกตามช่องทางการจำหน่าย ไตรมาส 1 ปี 2560 ช่องทางที่มีการขยายตัวมากเป็นพิเศษ คือช่องทางธนาคาร โดยมีสัดส่วนร้อยละ 48.45 ของเบี้ยประกันชีวิตรับรวม รองลงมาเป็นการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต สัดส่วนร้อยละ 44.17 รายละเอียดดังนี้

อันดับ 1 การขายผ่านธนาคาร จำนวน 72,381.68 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 48.45 หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 7.40 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา อันดับ 2 การขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 65,992.19 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 44.17 หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 3.62 อันดับ 3 การขายผ่านช่องทางการตลาดแบบตรง 4,034.31 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 2.70 หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 2.83 อันดับ 4 การขายผ่านช่องทางอื่นๆ 6,999.03 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 4.68 หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6.23

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการการทำประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการวางแผนชีวิตในวัยเกษียณ ซึ่งการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ เพราะนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จะได้รับจากซื้อประกันแล้ว ก็ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องมีวินัยในการชำระเบี้ยประกันภัยอย่างสม่ำเสมอ จนเมื่อครบระยะเวลาตามที่กรมธรรม์ฯ กำหนด ก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมผลตอบแทนอีกส่วนหนึ่ง แต่ถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ในขณะที่กรมธรรม์ฯ มีผลบังคับ ก็ยังจะได้รับเงินสินไหมดทดแทน ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ฯ

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน