วิริยะประกันภัย มอบทุน 3.18 แสนบ.หนุนคนเก่งคณิตศาตร์ ต่อเนื่องปีที่ 14

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษางานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายส่วนกลางบริหาร ผู้แทนจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561” จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทั้งการจัดพิธีมอบรางวัลและสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 318,000 บาท

นอกจากนี้ รางวัลชนะเลิศ ยังได้รับรางวัลโล่พระราชทาน ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงประทานพระอนุญาตให้สมาคมมอบให้แก่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี

สำหรับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนสมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดพิธีมอบรางวัล รวมถึงการสนับสนุนเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 14 ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เยาวชนเกิดความเพียรพยายามและมุ่งมั่นในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ อันเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการต่อยอดองค์ความรู้อื่นๆ และเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศต่อไป
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2532 ที่ประเทศไทยได้ส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 30 ณ ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน (เยอรมันตะวันตก) เป็นครั้งแรก จนมาถึง ณ ปัจจุบัน มีเยาวชนได้รับรางวัลจากการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 141 รางวัล โดยแบ่งเป็นเหรียญทอง 21 เหรียญ เหรียญเงิน 50 เหรียญ เหรียญทองแดง 47 เหรียญ และรางวัลเกียรติคุณประกาศอีก 23 รางวัล

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน